Dotazy k oddlužení

I za poměrně krátkou dobu svého trvání na sebe stačilo oddlužování a  institut osobního bankrotu zejména, nabalit celou řadu mýtů, které kolují mezi lidmi a často i odrazují ty, jimž by mohlo pomoci. Zhusta je to způsobeno i velice bombastickou, často ovšem nepřesnou propagandou různých společností, které se oddlužením zabývají. S ničím podobným se u nás nesetkáte.
Společnost  vám pravdivě zodpoví všechny vaše otázky, uvede na pravou míru mylné domněnky a hlavně vám pomůže vaši současnou problematickou situaci řešit. Jak to vlastně je s oddlužením? Podívejme se na některé nejčastější otázky a omyly.

Nejčastější odpovědi na dotazy k oddlužení

1. Jaký rozdíl je mezi oddlužením a osobním bankrotem? Nejsou to totožné pojmy?
V zásadě ano. Tzv. osobní bankrot je ovšem jen jednou z forem možného oddlužení. Oproti jiným způsobům skýtá celou řadu  výhod, zejména tu, že v případě schválení není vždy nutné uhradit celou dlužnou částku, dluhy se po podání návrhu na insolvenci dále nenavyšují o úroky, poplatky, penále a jiné sankce, ale není vhodný pro každého. V tom případě lze doporučit oddlužení jinou zákonnou formou, např. pomocí konsolidace dluhů, ať již se zástavou nebo bez ní.

2. Jaké podmínky musím splňovat, abych mohl požádat o oddlužení formou osobního bankrotu?
Musíte mít alespoň 18 let, být občanem ČR, vaše dluhy nesmí pocházet z podnikatelské činnosti, nebo jen jejich nepatrná část, musíte mít pravidelný příjem nebo dostatečně hodnotný majetek, dluhy u více věřitelů a být schopen ze svého příjmu nebo prodejem majetku pokrýt alespoň 30% celkové výše svých dluhů v průběhu 5 let.

3. Skutečně stačí zaplatit jen 30% dluhů a zbytek mi soud odpustí?
Zejména zde úřadovala reklama – není to vždy tak. Po schválení osobního bankrotu musíte v následujících 5 letech uhradit minimálně 30% svých dluhů – budou-li vaše příjmy postačovat k úhradě vyšší, zaplatíte více, a to až do úplného zaplacení dluhů, tak jak byly v insolvenčním řízení vyčísleny. Po dosažení úhrady ve výši 100% pak lze soud požádat o prominutí zbytku dluhu (týká se zejména nepřihlášených pohledávek) a soud vaše insolvenční řízení zastaví. Tato situace může nastat podle výše vašich splátek a dluhů i výrazně dříve než za 5 let.

4. U oddlužení – osobního bankrotu soud rozhoduje, zda proběhne formou splátkového kalendáře nebo prodejem majetku – mohu si sám vybrat?
Ne, tato pravomoc náleží výhradně soudu. Ke svému návrhu však připojujete rovněž návrh na způsob oddlužení nebo sdělení, že v této věci nic nenavrhujete. Soud rozhodne vždy v zájmu věřitelů tak, aby pokryl co nejvyšší část pohledávek.

5. Soud mi stanovil oddlužení formou splátkového kalendáře a vyčíslil splátku dluhu, mohu si za mimořádné prémie pořídit něco pro sebe?
V žádném případě! V průběhu oddlužení touto formou jste povinen veškeré své příjmy, a to včetně daru nebo dědictví, odevzdat k rukám insolvenčního správce, který je použije na úhradu věřitelům. Věcné dary se mají zpeněžit a rovněž odeslat na splátku dluhu.
6. Vztahuje se osobní bankrot na všechny dluhy?
Nikoliv, vždy budou zahrnuty pouze dluhy nezajištěné, tzn. soud nepřijme do soupisu pohledávek např. hypotéku nebo leasing, které jsou jištěny zástavou v podobě nemovitosti nebo automobilu.

7. Musí s osobním bankrotem souhlasit moji věřitelé?
Rozšířený omyl. Nemusí. O dané situaci jsou vyrozuměni a mohou se vyjádřit ke způsobu oddlužení. O oddlužení jako takovém však vždy rozhoduje pouze soud na základě vámi (námi) podaného návrhu.

Máte nějaké další otázky? Stále u vás přetrvávají nejasnosti ohledně oddlužení a jeho způsobu? Kontaktujte nás.