Insolvenční zákon – úpadek a jeho formy

Insolvenční zákon - úpadek a jeho formyÚpadek je stěžejním pojmem insolvenčního zákona. Zákon nejdříve úpadek definuje a pak upravuje způsoby jeho řešení. Jedná se o stav určité nestandardní finanční situace konkrétní osoby, přičemž zákon rozlišuje postavení právnických osob a fyzických osob podnikatelů a fyzických osob nepodnikatelů.

Insolvenční zákon rozlišuje dvě základní formy úpadku – platební neschopnost a předlužení. Dále se používá i pojem tzv. hrozícího úpadku.

Podmínky pro vyhlášení úpadku

  • více věřitelů,
  • peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti,
  • tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost).

Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Hrozícím úpadkem se rozumí situace, kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Návrh na zahájení insolvenčního řízení z důvodu hrozícího úpadku je oprávněn podat pouze dlužník.

Užití tohoto institutu by mělo pro dlužníka představovat možnost, zejména pak v kombinaci se způsobem řešení úpadku reorganizací, dosáhnout toho, aby mohl včasným zákrokem zachovat svou výrobu a zaměstnanost.

Pokud se ocitnete v úpadku, pak je třeba postupovat aktivně a pokusit se úpadek řešit – to je možné buď mimo rámec insolvenčního zákona – například určitou dohodou se všemi věřiteli nebo právě v rámci insolvenčního zákona. Insolvenční zákon oproti předešlému zákonu o konkursu a vyrovnání rozšiřuje možnosti řešení úpadku dlužníka. I nadále je jedním z možných řešení úpadku konkurs, dlužníci – podnikatelé v úpadku, příp. jejich věřitelé mohou využít reorganizaci a dlužníci – nepodnikatelé pak oddlužení.

Insolvenční zákon tak dává na výběr, která z možných variant řešení úpadku bude pro konkrétního dlužníka vhodná, přičemž počítá nejen s likvidačními postupy, ale rovněž s prvkem sanačním. Výběr vhodného způsobu řešení dlužníkova úpadku je přitom vždy motivován co největší mírou uspokojení věřitelů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *